ALLMÄNNA VILLKOR

ALLMÄNNA VILLKOR

Dessa villkor gäller för alla tjänster som ADVOKATFIRMAN SERCE & PARTNERS AB, enskild advokat, jurist eller annan person verksam vid Advokatfirman tillhandahåller sina klienter. Sveriges Advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed gäller för advokatfirmans tjänster, vilka återfinns på www.advokatsamfundet.se.

När ni anlitar Advokatfirman Serce & Partners anses ni accepterat det villkor som anges. Villkoren kan ändras. Dock finns den senaste versionen alltid tillgänglig på www.sercepartners.se. Ändringarna gäller endast för uppdrag som påbörjats efter att den nya versionen har publicerats på webbplatsen.

1. Uppdraget – Vid ett inledande möte görs en riskbedömning av ditt ärende. Ni kommer erhålla information om uppdraget och vad som avtalats och hur arbetet ska organiseras. Avtalet om uppdraget är ett avtal med Advokatfirman och inte med någon person som har anknytning till Advokatfirman. Klienten får via den anlitade advokaten/biträdande juristen tillgång till advokatfirman samlade kompetens. Vi arbetar i förekommande fall i team för att tillhandahålla er den sakkunskap och resurser som krävs för de enskilda uppdraget. Flera advokater/jurister kan komma att arbeta i varje enskilt uppdrag. Vi kommer att tillhandahålla dig information om vilka personer som kommer att arbeta med uppdraget och omfattningen kan ökas, minskas eller ändras, och vi kan komma att behöva byta ut personer i teamet. Dock kommer vi alltid se till att hålla dig underrättad.

2. Identifiering – Enligt lag för vissa uppdrag måste advokatfirman innan arbetet inleds bl.a. kontrollera klienters identitet och ägarförhållanden. Vi kan därför komma att be er om identitetshandlingar avseende er och/eller ert bolag och/eller varje person som för er räkning är involverad i uppdraget vilket i vissa fall även inkluderar motparter. Om ni har frågor om vår personuppgiftsbehandling ber vi er att kontakta oss på info@sercepartners.se alternativt per telefon, 031-796 06 06.

Advokatbyrån är enligt lag skyldiga att anmäla misstankar om penningtvätt och terrorismfinansiering till Finanspolisen. 

Vi är även förhindrade att underrätta klient om sådana misstankar föreligger liksom att anmälan har gjorts eller kan komma att göras.

I de fall misstankar föreligger är vi skyldiga att frånträda eller avböja uppdraget.

3. Meddelanden – Advokatfirman kan komma att kommunicera med klienten och andra parter via telefon, e-post och internet, om inget annat särskilt har avtalats. Dessa effektiva kommunikationssätt är effektiva men förknippade med risker vilka advokatbyrån inte har något ansvar.  Advokatbyråns spam- och virusfilter kan ibland avvisa eller filtrera bort legitim e-post. Ni bör därför följa upp viktig e-post som ni skickat genom att ringa oss. 

4. Arvoden och kostnader – Advokatbyrån följer god advokatsed vid debitering för utfört uppdrag. Vi debiterar skäligt arvode. Vid bedömning av vad som är skäligt arvode för ett uppdrag beaktas bl.a. uppdragets omfattning, art, svårighetsgrad, det värde uppdraget rör, tidspress och uppnått resultat.

På begäran kommer advokatfirman i början av ett uppdrag förse er med en uppskattning om vårt arvode. Beroende av uppdragets natur och vad som ovan anförts kan man enligt överenskommelse med advokatfirman avtala om en budget, fast pris eller annat arvodesarrangemang.

Advokatbyrån förbehåller sig rätten till prisändring en gång per år (årsskifte). Arvodesbeloppet anges exklusive mervärdesskatt.

4.1 Uppdragsavtal – För enskilt uppdrag tillämpas den timtaxa som fastställs i särskilt uppdragsavtal mellan Advokatfirman Serce & Partners och klienten. Har inget annat avtalats, tillämpar advokatfirman Domstolsverkets beslutade rätthjälpstaxor. Fakturering sker efter den rättshjälpstaxa som gäller då arbetet faktureras.

4.2 Förskott och fakturering – Nedlagt arbete i uppdraget bokförs och klienten får ta del av underlaget som omfattar Advokatfirmans kontakter med klienten, motpartsombud, domstol, vittnen eller ytterligare personer samt myndigheter.  

Advokatfirman har rätt att begära ett skäligt förskott för arbete och utlägg under uppdragets utförande samt fakturera klienten löpande.

Förskott ska betalas inom tio dagar från det att begäran därom framställts. Om förskott ej betalas inom tio dagar har Advokatfirman rätt att frånträda uppdraget.

4.3 Försenad eller utebliven betalning – Saknar en faktura förfallodag ska betalningen erläggas senast 30 dagar efter fakturan utfärdats. Vid försenad betalning eller efter förfallodag debiteras en ränta enl. 6 § Räntelagen och en påminnelse och expeditionsavgift om 60 kronor.

5. Rättsskydd – Om du hamnar i en rättslig tvist kan ersättning för ombudskostnader, i vart fall till en viss del, täckas av en rättskyddet genom hemförsäkringen. Ni ska underrätta oss om ni har en rättsskyddsförsäkring. Advokatfirman ska medverka till att ta rättsskyddsförsäkringen i anspråk, om möjligt.

Ersättning för kostnader under rättsskyddsförsäkringen är vanligen begränsad t.ex. genom självrisk och takbelopp. Villkoren för försäkringen framgår av försäkringsvillkoren och framgår ofta när försäkringsbolaget bekräftar försäkringsfallet. För fullständig information om försäkringsvillkoren krävs att klienten tar del av försäkringsbestämmelserna.

Det kan noteras att Advokatfirman har rätt att kräva klienten på arvode och annan ersättning för uppdraget enligt vanliga principer även för det fall rättskyddet utnyttjas. Advokatfirman är således inte bunden av ersättningsnormer som gäller för försäkringen och klienten är betalningsansvarig även för de fakturabelopp som överstiger försäkringsersättningen. Oberoende av rättskydd får Advokatfirman fakturera ersättning löpande för uppdraget.

5.1 Rättshjälp – är en social skyddslagstiftning som hjälper dig som inte kan få rättslig hjälp på något annat sätt. Om rättshjälp beviljas gäller särskilda villkor för arvode. Advokatbyrån kommer att löpande debitera klienten ett belopp som motsvarar klientens rättshjälpsavgift. Allmän rättshjälp täcker aldrig för motpartens rättegångskostnader.

6. Klientmedel – Advokatfirman förvaltar klientmedel i enlighet med advokatsamfundets regler därom, vilket innebär att medlen sätts in på ett separat klientmedelskonto. Därefter lyfts pengarna från klientmedelskontot när arbete för uppdraget är avslutat.

7. Immateriella rättigheter – Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till det arbetsresultat Advokatfirman skapat för sina klienter tillhör Advokatfirman, men ni har rätt att använda resultatet för de ändamål för vilka det tillhandahållits. Om inte annat särskilt avtalats får dokument eller arbetsresultat som skapats av Advokatfirman inte användas, ges allmän spridning av er eller användas i marknadsföringssyfte eller liknade.

8. Sekretess – Den information som ni lämnar till Advokatfirman omfattas av advokatsekretess enligt Sveriges Advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed. När ett visst uppdrag har blivit allmänt känt äger Advokatfirman rätt att i sin marknadsföring använda sådana uppgifter om det uppdrag Advokatfirman utfört för er som redan kommit till allmän kännedom eller som ni medgivit.

9. Ansvarsförsäkring – Vår rådgivning är anpassad för det specifika uppdraget som ni har angivet för oss. De råd som har lämnats kan inte användas för något annat syfte eller i en annan situation eller ändamål än det för vilket vi lämnade rådgivningen om.

Advokatfirman ansvarar enbart för skada som klient lidit genom fel eller försummelse som orsakats av Advokatfirman vid uppdragets utförande. Ansvaret är begränsat till det högsta belopp som kan utbetalas genom ansvarsförsäkringen.

För uppdrag gäller Advokatsamfundets obligatoriska ansvarsförsäkring.

10. GDPR – Vid behandling av personuppgifter, se information under avsnitt GDPR på vår webbplats, www.sercepartners.se

11. Förfarande vid klagomål – Advokatfirman vill säkerställa att klienten är nöjd med byråns tjänster. Advokatfirman strävar alltid efter att tjänsterna uppfyller klientens krav och förväntningar. Om klienten av någon anledning är missnöjd eller har klagomål skall klienten omgående underrätta advokaten eller biträdande juristen som är ärendeansvarig.

För att kravet ska vara giltigt ska de framställas senast 365 dagar efter det att du skriftligen framställde ett klagomål till advokaten om inte synnerliga skäl föreligger. 

Om klienten är konsument finns möjlighet att få en tvist med advokatfirman prövad av advokatsamfundets konsumenttvistnämnd, mer information finns på www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden och via vår hemsida www.sercepartners.se under fliken konsumenttvistnämnd. Postadress till advokatsamfundets konsumenttvistnämnd: Box 27321, 102 54 Stockholm.

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd är en nämnd för alternativ tvistelösning som prövar arvodestvister och ekonomiska krav som en konsument riktar mot en advokat eller advokatfirma. Ni kan vända er till konsumenttvistnämnden om ni har ett krav i anledning av en advokattjänst och har försökt nå en lösning i samförstånd med advokaten utan framgång.

En ansökan om en sådan prövning måste göras senast 1 år efter det att skriftligt krav framställts till advokatbyrån.

12. Tillämplig lag och forum – För Advokatfirman Serce & Partners uppdrag gäller svensk lag. Tvister i anledning av uppdrags hänskjuts till avgörande av svensk domstol.